2016/12/28

عوامل سنجش مرکز تماس : همه چیز درباره سود خالص

بیشتر مدیران مراکز تماس از مضرات نویز محیط آگاهند اما شاید ندانند که این میتواند باعث ار بین رفتن چه حجم بزرگی از سرمایه میشود.وقتی شما […]
مشاوره و خرید: 021 82437000