?Why 3CX

هیچ تماسی را از دست نمی دهید...با ویژگی های 3CX بیشتر آشنا شوید
 • مدیریت آسان توسط تیم IT
 • مستقل از سخت افزار و برند های تجاری خاص
 • هزینۀ کمتر جهت راه اندازی و توسعه، برگشت سرمایه سریع
 • دامنه خطای کمتر با اسـتفاده از پشـتیبانگیری )backup )آسان
 • قابلیت های خاص با استفاده از Windows بعنوان سیستم عامل
 • ارتقاء و توسعه پذیری باال نسبت به سیستم های سخت افزاری
 • شفافیت در قیمت گذاری به همراه الیسنس های ساده و مشخص
 • راه اندازی آسـان سیسـتم پیامگو/پیامگیر و یا صندوق صوتی
 • قابلیـت هـای منحصربفـرد جهـت مراکـز تمـاس )Center Call)
 • یکپارچه سـازی آسـان با سـایر نرم افزار های اداری و تجاری
 • کاهش هزینه تماس های درون سازمانی و راه دور
 • قابلیت استفاده از کلیه تجهیزات استاندارد SIP به جای تلفن ها و تجهیزات اختصاصی گرانقیمت
 • ارتباط با سیستم مخابرات شهری (PSTN) با استفاده از دروازه و یا کارت های VoIP استاندارد
 • صرفه جویی در هزینۀ تماس با استفاده از تکنولوژیSIP، سرویس VoIP و اتصال از طریق Skype
 • پاسخگویی و شماره گیری تحت نرم افزار MS Outlook تنها با یک کلیک
 • استفاده، مدیریت و کنترل آسان تماس
 • طراحی و پیکربندی بدون محدودیت با استفاده از انواع برند ها و تکنولوژی های استاندارد VoIP
 • 3CX Wallboard
  3CX Coordinated with plugins

  بهتر است بدانید:

  1آینده سیستم های تلفنی
  واقعیـت ایـن اسـت کـه آینـده سیسـتم هـای تلفـن متعلـق بـه فنـاوری VoIP اسـت. پـس بهتـر اسـت از همیـن امـروز حرکـت بـه سـوی آن را آغـاز کنیـد. بــا مرکــز تلفــن و مرکــز تمــاس 3CX انعطــاف پذیــری و قابلیــت هــای برتــر یــک سیســتم VoIP را بــا صــرف هوشــمندانۀ هزینــه تجربــه کنیــد.
  2جایگزینی مطمئن
  سیســتم تلفنــی 3CX بصــورت کامــل جایگزیــن سیســتم ســخت افــزاری سـنتی شـما خواهـد بـود، بـدون نیـاز بـه کابـل کشـی مجـدد. 3CX بـه جـای دسـتگاه هـای تلفـن آنالـوگ و قدیمـی، از تلفـن هـای SIP یـا Phone IP هـای معتبـر پشـتیبانی مـی کنـد، همچنیـن بـا خطـوط مخابـرات شـهری آنالـوگ، E1 یــا PRI ســازگار اســت. ایــن سیســتم همچنیــن قابلیــت اتصــال بــه ارائــه دهنـدگان سـرویس تلفـن بیـن الملـل یـا VoIP را دارا مـی باشـد. کنســول )Console Management based-Web )یــا همــان صفحــه نــرم افـزاری مدیریـت سیسـتم، برنامـه ریـزی و کنتـرل آن را بسـیار آسـان مـی کنـد ضمـن آنکـه دیگـر نیـازی بـه صـرف هزینـه هـای گـزاف جهـت نگهـداری و تعمیـرات سیسـتم نخواهیـد داشـت.
  33CX چگونه عمل میکند؟
  3CX بــر روی یــک کامپیوتــر ســرور )حقیقــی یــا مجــازی( مبتنــی بــر سیســتم عامــل Windows نصــب و راه انــدازی مــی گــردد و جهــت اســتفاده کاربــران، انــواع مختلــف تلفــن هــای ســازگار بــا اســتاندارد SIP نظیــر تلفــن هــای نــرم افــزاری )phone-Soft ،)ســخت افــزاری )phone-Desk )و یــا گوشــی هــای هوشــمند موبایــل نظیــر iOS iPhone Apple و یــا Android را پشــتیبانی مــی نمایـد. در ایـن سیسـتم جهـت اتصـال بـه خطـوط تلفـن شـهری آنالـوگ، دیجیتـال و یـا ترانکینـگ با سـایر سیسـتم هـای مخابراتـی، از دروازه یـا Gateways VoIP و یــا Provider VoIP هــای بیــن المللــی اســتفاده مــی گــردد.
  4قابلیت های مرکز تلفن با 3CX
  ارائــه سیســتم تلفــن 3CX بــه همــراه ایــن نــرم افــزارِ کاربــردی، دارای نســخه هــای ســازگار بــا Windows ،iOS iPhone و Android ،کنتــرل تمــاس هــا، کنفرانــس هــای تلفنــی و طیــف وســیعی از ســایر قابلیــت هــای ارتباطــات یکپارچـه یـا UC را بـه راحتـی و تنهـا بـا چنـد کلیـک مـوس در اختیـار کاربـر قرار مـی دهـد. کاربـران بـه ایـن وسـیله مـی تواننـد گوشـی و شـمارۀ داخلـی خـود را بــه آســانی و بــدون نیــاز بــه داشــتن دانــش فنــی و آشــنایی بــا رابــط هــای گرافیکـی و پیچیـدۀ گوشـی هـای IP مدیریـت و برنامـه ریـزی کننـد. در همیـن حـال شـما مـی توانیـد از هـر کجـا کـه خواسـتید و بـا اسـتفاده از نـام کاربـری و رمــز عبــور، تلفــن داخلــی خــود را بــر روی یــک سیســتم کامپیوتــر و یــا گوشــی هوشـمند موبایـل فعـال کـرده و بـه سیسـتم تلفـن سـازمان خـود متصـل شـده و تمـاس هـای از دسـت رفتـه، پیغـام هـای صوتـی دریافـت شـده و حتـی وضعیـت همـکاران خـود را مشـاهده و یـا بـا آنهـا تمـاس بگیریـد.
  5قابلیت های سازمانی و اداری 3CX
  برخــاف سیســتم هــای تلفــن قدیمــی کــه بــرای راه انــدازی قابلیــت هــای ابتدایــی نظیــر اپراتــور خــودکار )Attendant-Auto )و صــف تمــاس )Queuing Call )نیـاز بـه برنامـه ریـزی و سـخت افـزار هـای جداگانـه داشـتند، تمـام ایـن قابلیـت هـا بصـورت پیـش فـرض و اسـتاندارد همـراه سیسـتم تلفن 3CX ارائــه مــی گــردد. همچنیــن 3CX قابلیــت یکپارچــه ســازی )Integration) بـا نـرم افزارهـای مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتری )CRM )معـروف و معتبـر نظیـر SalesForce ،Dynamics Microsoft و SugarCRM را بصــورت پیــش فــرض دارا مـی باشـد، ضمـن آنکـه اتصـال بـا هـر نـرم افـزار دیگـر و حتـی سیسـتم هـای اتوماسـیون خصوصـی بـا صـرف زمـان و هزینـه مناسـب امکانپذیـر اسـت
  6همه جا پاسخگو باشید! با هر دستگاه هوشمندی!
  نــرم افــزار اختصاصــی 3CX جهــت گوشــی هــای هوشــمند iPhone و Android بـه شـما ایـن امـکان را مـی دهـد تـادر هـر زمـان و هـر کجـا، صـرف اتصـال بـه اینترنــت و یــا شــبکه بیســیم )Fi-Wi )ســازمان بتوانیــد بــا اســتفاده از خطــوط شــرکت تمــاس گرفتــه و یــا تمــاس هــای ورودی بــه میــز کار و داخلــی خــود را پاسـخگویی نمایید. با این روش و اسـتفاده از شـماره تلفن ها )ID Caller )خطوط شـرکت مـی توانیـد شـماره دسـتگاه تلفـن همـراه خـود را همیشـه محرمانـه نگـه داشـته، ضمـن آنکـه هرگـز تمـاس هـای مهـم خـود را از دسـت نخواهیـد داد.

  برخی از کمپانی هایی که 3CX را برگزیدند...

  محصولات 3CX

  محصولات 3CX نسخه Perpetual - Standard
  • FREE 3CX Standard نسخه 4 تماس همزمان
  • $2953CX Standard نسخه 8 تماس همزمان
  • $6753CX Standard نسخه 16 تماس همزمان
  • $1,295 3CX Standard نسخه 32 تماس همزمان
  • $2,595 3CX Standard نسخه 64 تماس همزمان
  محصولات 3CX نسخه Perpetual - PRO
  • $188 3CX PRO نسخه 4 تماس همزمان
  • $369 3CX PRO نسخه 8 تماس همزمان
  • $844 3CX PRO نسخه 16 تماس همزمان
  • $1,619 3CX PRO نسخه 32 تماس همزمان
  • $3,244 3CX PRO نسخه 64 تماس همزمان
  مشاوره و خرید: 021 82437000